Zamówienia powyżej 30000 euro

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSBOWYCH
Zamówienia publiczne, do których stosuje się przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175a, art. 175c, art. 175da, art. 175db ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.. Dane kontaktowe administratora: Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, nr. tel.: 343684410, e-mail:so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl, ePUAP: /w9rv52dy3e/SkrytkaESP.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa w celu realizacji zamówienia publicznego i w związku z niezbędnością wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie przepisów prawa (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz.U.2018.1025 ze zm., Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz.U.2017 poz. 2077 ze zm., Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm., Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019 poz. 351 ze zm.).
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ze względu na niezbędność wykonania umowy oraz niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 • Z Inspektorem ochrony danych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie można skontaktować się telefonicznie 34 36-84-426 lub poprzez e-mail iod@czestochowa.so.gov.pl.
 • Dane osobowe przetwarzać będziemy przez okres trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji zawartych umów na usługi, dostawy, roboty budowalne. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń, następnie zostaną zarchiwizowane, a usunięte zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o zasobach archiwalnych. W tym celu będziemy postępować zgodnie z obowiązującą w sądzie instrukcją kancelaryjną. w zw. z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp.
 • Informacje o odbiorcach danych. Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postpowanie o udzielnie zamówienia publicznego jest jawne, z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Ponadto Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych tylko i wyłącznie w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i organami publicznymi świadczącymi na rzecz Sądu Okręgowego w Częstochowie usług, z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Sąd Okręgowy w Częstochowie.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W przypadku nie podania przez Panią/Pana niezbędnych danych osobowych, nie będziemy mogli skutecznie przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz realizować obowiązków wynikających z zawartych umów w wyniku udzielenia zamówienia.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


______________________
* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy daty postępowania lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Plki do pobrania:

 1. Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.otwiera się w nowym oknie (342 KB)


Artykuły

Rejestr zmian dla: Zamówienia powyżej 30000 euro

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-05-28
Publikacja w dniu:
2019-05-28
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia