USŁUGI - Świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. "Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. św. Rocha 80/90"

 

Nazwa: USŁUGI - Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. "Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. św. Rocha 80/90"
Oznaczenie postępowania: IR-260-01.2018
Tryb : przetarg nieograniczony
Wartość: powyżej 144 000 euro
Termin składania ofert:

22 maja 2018 r. do godz. 12:00

Nowy termin składania ofert!
29 maja 2018 r. do godz. 12:00

19 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (dokumentacja projektowa)

1.1.      Zestawienie części składowych dokumentacji projektowej

2.  Formularz ofertowy – WZÓR

3.   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – EDYT

3.1.      Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

4.   Projekt umowy

5.   Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – WZÓR

6.   Wykaz usług – WZÓR

7.   Wykaz osób – WZÓR

8.   Treść oświadczenia składanego przez inspektorów nadzoru

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana zapisów SIWZ i załączników_27.04.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_12.05.2018

Zmiana zapisów SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu_opublikowane 12.05.2018

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_opublikowne 17.05.2018

Wyjaśnienie i zmiana zapisów SIWZ i załączników_18.05.2018

Wyjaśnienie_18.05.2018

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_wysłane_18.05.2018_OMYŁKA

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_opublikowane_23.05.2018_OMYŁKA

Wyjaśnienie, SPROSTOWANIE i zmiana_24.05.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_wysłane_24.05.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane_29.05.2018

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT_19.06.2018

druk_Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

Rozstrzygnięcie postępowania:

ZAWIADOMIENIE - wybór oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Rejestr zmian dla: USŁUGI - Świadczenie usług pełnienia nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn. "Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. św. Rocha 80/90"