SSR del. Ewa Reterska

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Imię (imiona): 

Ewa

Nazwisko:

Reterska

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie del. do orzekania w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

I Wydział Cywilny Sekcja do rozpoznawania spraw o rozwód i separację oraz spraw o ubezwłasnowolnienie.

Pełnione funkcje:

Sędzia wizytujący placówki zajmujące się leczeniem oraz opieką nad osobami z zaburzeniami psychicznymi w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na terenie obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie, a także nadzór nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

Reguły przydziału spraw:

166 spraw z referatu SSO Andrzeja Biernackiego; wyrównanie referatu do średniej wysokości obciążenia sędziów Sekcji, tj. do 250 spraw.

100% udziału w przydziale wpływających do Sekcji spraw rozpoznawanych na co najmniej 8 sesjach w miesiącu.

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

-

Zasady zastępstw:

Zastępuje nieobecnego sędziego zgodnie z wyznaczeniem Kierownika Sekcji. Pełni zastępstwa zgodnie z planem zastępstw.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego na podstawie art. 172 par. 3 i art. 173 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podejmuje decyzje w sprawie należności ławników. Obowiązek zakończenia spraw przydzielonych do dnia 30 kwietnia 2019 r. do referatu w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Rejestr zmian dla: SSR del. Ewa Reterska

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-05-13
Publikacja w dniu:
2019-05-21
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia