SSR del. Agnieszka Pieńkowska-Szekiel

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Imię (imiona): 

Agnieszka

Nazwisko:

Pieńkowska - Szekiel

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Rejonowego w Myszkowie del. do orzekania w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

I Wydział Cywilny Sekcja do rozpoznawania spraw o rozwód i separację oraz spraw o ubezwłasnowolnienie.

Pełnione funkcje:

Nie dotyczy

Reguły przydziału spraw:

100% udziału w przydziale wpływających do sekcji spraw rozpoznawanych na co  najmniej 8 sesjach w miesiącu. 219 spraw z referatu SSO Teresy Przybyłowicz wymienionych w załączniku nr 1 zatytułowanym "Stan referatu spraw 1 RC na dzień 28.02.2019 sędzia Teresa Przybyłowicz oraz w załączniku nr 2 zatytułowanym "Stan referatu 1 RNs na dzień 28.02.2019 r. sędzia Teresa Przybyłowicz".

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

-

Zasady zastępstw:

Zastępuje nieobecnego sędziego zgodnie z wyznaczeniem Kierownika Sekcji. Pełni zastępstwa zgodnie z planem zastępstw.

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego na podstawie art. 172 par. 3 i art. 173 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podejmuje decyzje w sprawie należności ławników. Obowiązek rozpoznania spraw pozostających w referacie w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Myszkowie na dzień 28.02.2019 r. za wyjątkiwm części spraw z rozpoznania, których dokonano zwolnienia na podstawie art. 47b par. 5 u.s.p. w dniu 21.02.2019 r.

Rejestr zmian dla: SSR del. Agnieszka Pieńkowska-Szekiel

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-03-06
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia