ROBOTY BUDOWLANE - Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90

 

Nazwa: ROBOTY BUDOWLANE - Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90
Oznaczenie postępowania: IR-260-02.2018
Tryb : przetarg nieograniczony
Wartość: powyżej 5 548 000 euro
Termin składania ofert:

05 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

NOWY termin składania ofert:

07 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

19 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Dokumentacja:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_roboty budowlane

ZAŁĄCZNIKI

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (dokumentacja projektowa)

1.1.      Zestawienie części składowych dokumentacji projektowej

2.  Formularz ofertowy – WZÓR - dokument nieaktualny

3.   Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – EDYT

3.1.      Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

4.   Projekt umowy

5.   Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – WZÓR

6.   Wykaz robót budowlanych – WZÓR

7.   Wykaz osób – WZÓR

8.   Harmonogram rzeczowo - finansowy - WZÓR

Wyjaśnienie zapisów SIWZ i zmiana SIWZ i załączników_08.05.2018

zał. nr 2. do SIWZ - Formularz ofertowy – WZÓR - dokument poprawiony - nieaktualny

Uszczegółowienie opisu elementów wyposażenia, dostawę ktorych obejmuje zakres przedmiotu zamówienia - dokument poprawiony - 10.

Wyjaśnienie zapisów SIWZ i zmiana SIWZ i załączników_11.05.2018

załącznik nr 1 do wyjaśnień z dn. 11.05.2018_rysunek

zał. nr 2. do SIWZ - Formularz ofertowy – WZÓR - dokument poprawiony_II_11.05.2018

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_12.05.2018

Zmiana zapisów SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu_opublikowane 12.05.2018

Informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ _ pakiet nr 11

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_opublikowane 18.05.2018

Wyjaśnienia i zmiana zapisów SIWZ i załączników oraz informacja o zmianie ogłoszenia o zamówieniu_18.05.2018

Załączniki do wyjaśnień z dnia 18.05.2018

  1. Sprawozdanie z badań zanieczyszczenia gruntów na działce pod projektowany budynek Sądu Rejonowego Częstochowa-Pólnoc z grudnia 2015 r.;
  2. Inwentaryzacja dendrologiczna z października 2015 r.;
  3. Raport z symulacji pt. „Analiza systemu wentylacji bytowej i oddymiającej w garażu  podziemnym w budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ przy ul. Św. Rocha 80/90 w Częstochowie” z marca 2016 r.;
  4. Raport z symulacji pt. „Analiza systemu wentylacji oddymiającej w atrium w budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ przy ul. Św. Rocha 80/90 w Częstochowie” z marca 2016 r.;
  5. Odpowiedź na pytanie z poz. 21 –  uzupełniony rysunek ozn. AW_ZE_16_01;
  6. Odpowiedź na pytanie z poz. 22 – rysunki;
  7. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy_aktualizacja na dzień 18 maja 2018 r.

Przedmiar dotyczący dróg_z oznaczeniami KNR (do odpowiedzin z poz. 37 z dn. 18 maja 2018 r.)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_wysłane w dniu_18.05.2018 r. -->patrz sprostowanie_24.05.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane w dniu 23.05.2018 r. --> patrz sprostowanie_24.05.2018

SPROSTOWANIE_24.05.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_wysłane_24.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_opublikowane _29.05.2018 r.

Wyjaśnienie zapisów SIWZ wraz z załącznikami i zmiana załącznika nr 2_29.05.2018

Załączniki do wyjaśnień z dn. 29.05.2018 r.

  1. skorygowany przedmiar Działu 3.3.1.3 – dotyczy odpowiedzi nr 4 i 5;
  2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy_aktualizacja na dzień 29 maja 2018 r. – dotyczy odpowiedzi nr 14 ÷ 17.

Wyjaśnienie zapisów SIWZ i załączników_04.06.2018

Wyjaśnienie zapisów SIWZ i załączników_11.06.2018

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT_19.06.2018

druk_Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej

Rozstrzygnięcie postępowania:

 ZAWIADOMIENIE - wybór oferty najkorzystniejszej

 

Rejestr zmian dla: ROBOTY BUDOWLANE - Budowa budynku Sądu Rejonowego Częstochowa-Północ w Częstochowie przy ul. Św. Rocha 80/90