Mediacje

Koordynator do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

Sędzia Sądu Okręgowego Lidia Dudek

adres: ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 Częstochowa

 

Zarządzenie Nr 15/2016 Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie powołania koordynatora do spraw mediacji w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

 

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

 

Listy mediatorów dostępne są w Biurze Obsługi Interesanta oraz w sekretariatach wydziałów Sądu Okręgowego w Częstochowie.

 

Dokumentację w przedmiocie wpisania na listę mediatorów składa się w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Częstochowie - pokój 121 lub za pośrednictwem poczty na adres:

Prezes Sądu Okręgowego
w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

 

W przypadku, gdy przedstawiane są kserokopie dokumentów, należy przedstawić oryginały tych dokumentów do potwierdzenia zgodności lub przedłożyć dokumenty urzędowo potwierdzone.

 

Listy mediatorów prowadzone są: w sądach okręgowych; mediatorów wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego.


Mediatorzy w sprawach karnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach karnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020).

 

Mediatorem w sprawach karnych może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich.
 3. Ukończyła 26 lat.
 4. Biegle włada językiem polskim.
 5. Nie była karana za przestępstwo umyślne.
 6. Posiada umiejętności likwidowania konfliktów raz wystarczającą do przeprowadzania postępowania mediacyjnego wiedzę, w szczególności w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa.
 7. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • kwestionariusz osobowy lub CV,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa),
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 • inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 • oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

Mediatorzy w sprawach nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591).

 

Mediatorem w sprawach nieletnich może być osoba godna zaufania, która spełnia następujące warunki:

 1. Ukończyła 26 lat.
 2. Korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych.
 3. Biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie.
 4. Posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży.
 5. Posiada umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich.
 6. Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków.
 7. Odbyła szkolenie dla mediatorów.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może być czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw,
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny,
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii,
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej,
 • pracownik placówki opiekuńczo-wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz,
 • ławnik sądowy w czasie trwania kadencji oraz społeczny kurator sądowy.

Osoba ubiegająca się o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna złożyć:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie o wpis na listę mediatorów w sprawach nieletnich, w którym należy podać w/w informacje odnośnie spełnienia warunków wymaganych do objęcia tej funkcji,
 • kwestionariusz osobowy lub CV,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • kopię dowodu osobistego,
 • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, (w zakresie psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa),
 • kopie dokumentów obrazujących posiadane wykształcenie lub wiedzę wystarczającą do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji dzieci czy młodzieży,
 • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw obywatelskich i cywilnych,
 • kopię dyplomu ukończenia szkolenia na mediatora,
 • inne dokumenty: pisma rekomendacje i informacje wskazujące na posiadanie odpowiedniego doświadczenia życiowego, wiedzy i umiejętności likwidowania konfliktów,
 • oświadczenie zawierające rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • oświadczenie o dysponowaniu neutralnym i bezpiecznym lokalem do przeprowadzania mediacji,
 • oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

 

Mediatorzy w sprawach cywilnych

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r. tekst jednolity).

 

W odróżnieniu do mediacji karnej i nieletnich Prezes Sądu Okręgowego nie wydaje decyzji w przedmiocie wpisu w prowadzonym przez siebie wykazie instytucji i osób godnych zaufania do prowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach cywilnych. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych oraz uczelnie mogą prowadzić listy stałych mediatorów oraz tworzyć ośrodki mediacyjne, a informacje o stałych listach mediatorów przekazują Prezesowi Sądu Okręgowego.

 

 

Lista mediatorów Sądu Okręgowego w Częstochowie

 1. Lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych. (144 KB)

 2. Lista mediatorów w sprawach nieletnich. (65 KB)

 3. Lista mediatorów w sprawach karnych. (69 KB)


Przepisy regulujące instytucję mediacji

 

Informatory

 1. Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. (1,10 MB)

 

Kodeks etyczny

 


 

 

 

Rejestr zmian dla: Mediacje

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-02-11
Publikacja w dniu:
2016-02-11
Opis zmiany:
zmiana ogłoszenia - zarządzenie o powołaniu koordynatora
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-18
Publikacja w dniu:
2016-01-18
Opis zmiany:
zmiana załacznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-12
Publikacja w dniu:
2016-01-13
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-12
Publikacja w dniu:
2016-01-12
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-12
Publikacja w dniu:
2016-01-12
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-12-30
Publikacja w dniu:
2015-12-30
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-12-18
Publikacja w dniu:
2015-12-28
Opis zmiany:
zmiana załączniak (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-11-10
Publikacja w dniu:
2015-11-10
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-11-04
Publikacja w dniu:
2015-11-04
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-09-04
Publikacja w dniu:
2015-09-07
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-06-24
Publikacja w dniu:
2015-06-24
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-06-12
Publikacja w dniu:
2015-06-12
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-05-25
Publikacja w dniu:
2015-05-25
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-05-19
Publikacja w dniu:
2015-05-20
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-04-21
Publikacja w dniu:
2015-04-21
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-12-03
Publikacja w dniu:
2014-12-03
Opis zmiany:
zmiana załacznika (lsta mediatorow w sprawach cywilnych i gospodarczych i karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-10-16
Publikacja w dniu:
2014-10-20
Opis zmiany:
zmiana list mediatorów (1,2,3)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-10-07
Publikacja w dniu:
2014-10-07
Opis zmiany:
zmiana treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-09-02
Publikacja w dniu:
2014-09-02
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-05-27
Publikacja w dniu:
2014-05-29
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-05-26
Publikacja w dniu:
2014-05-27
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-03-11
Publikacja w dniu:
2014-04-01
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2014-01-09
Publikacja w dniu:
2014-01-14
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych, karnych i nieletnich)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-12-09
Publikacja w dniu:
2013-12-11
Opis zmiany:
zmiana załącznika (mediatorów cywilnych, nieletnich, karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-11-20
Publikacja w dniu:
2013-11-20
Opis zmiany:
zmiana załącznika (mediatorów cywilnych, nieletnich, karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-10-28
Publikacja w dniu:
2013-11-05
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych))
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-06-27
Publikacja w dniu:
2013-07-02
Opis zmiany:
listy mediatorów sądowych (cywilne, karne, nieletnich)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-03-22
Publikacja w dniu:
2013-03-28
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-01-08
Publikacja w dniu:
2013-01-10
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Kadr
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-12-08
Publikacja w dniu:
2012-12-12
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-11-22
Publikacja w dniu:
2012-11-28
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-10-01
Publikacja w dniu:
2012-10-01
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-08-31
Publikacja w dniu:
2012-09-03
Opis zmiany:
dodanie plików do pobrania (informacja o postępowaniu mediacyjnym)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-07-16
Publikacja w dniu:
2012-07-20
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-06-20
Publikacja w dniu:
2012-06-20
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-06-11
Publikacja w dniu:
2012-06-14
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-04-17
Publikacja w dniu:
2012-04-18
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-01-31
Publikacja w dniu:
2012-02-06
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych i karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-11-15
Publikacja w dniu:
2011-12-07
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach nieletnich)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-12-07
Publikacja w dniu:
2011-12-07
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych i karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-12-06
Publikacja w dniu:
2011-12-06
Opis zmiany:
zmiana treści informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-11-10
Publikacja w dniu:
2011-11-10
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-10-27
Publikacja w dniu:
2011-10-27
Opis zmiany:
zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych)