Lista mediatorów ds. nieletnich

Kwestie dotyczące mediatorów w sprawach nieletnich regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.05.2001r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich - Dz.U. Nr 56, poz. 591 z 2001r.

Postępowanie mediacyjne może prowadzić osoba, która:

 • ukończyła 26 lat;
 • korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych;
 • biegle włada językiem polskim w mowie i piśmie;
 • posiada wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, resocjalizacji lub prawa oraz ma doświadczenie w zakresie wychowania lub resocjalizacji młodzieży;
 • posiada umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków;
 • odbyła szkolenia dla mediatorów.

Osoba, która ubiega się o wpisanie na listę mediatorów w sprawach nieletnich powinna przedłożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • poświadczony dyplom ukończenia studiów wyższych oraz świadectwa ukończenia szkolenia mediatorów
 • oryginały pism: referencje( opinii, rekomendacji) które poświadczą przydatność do wykonywania obowiązków mediatora,
 • informacja o wskazaniu siedziby przeprowadzania mediacji ( proszę wskazać adres, warunki lokalowe), uwaga: siedziba musi odpowiadać pożądanym standardom do wykonywania czynności mediacyjnych, gdyż nieodpowiednie warunki lokalowe nie pozwolą na zaakceptowanie starań o wpis na listę mediatorów.
 • podpisane załączone oświadczenie (kliknij tutaj)
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Mediatorem w sprawach nieletnich nie może zostać:
a) czynny zawodowo:

 • sędzia, prokurator, asesor i aplikant sądowy lub prokuratorski oraz inna osoba zatrudniona w sądzie, prokuraturze, policji lub w innej instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw;
 • adwokat i aplikant adwokacki, radca prawny i aplikant radcowski, notariusz, asesor i aplikant notarialny;
 • komornik, aplikant komorniczy i pracownik jego kancelarii;
 • funkcjonariusz i pracownik Służby Więziennej;
 • pracownik placówki opiekuńczo -wychowawczej, zakładu poprawczego lub schroniska dla nieletnich, specjalnego ośrodka szkolno -wychowawczego;
 • pracownik instytucji lub członek organizacji zajmujących się świadczeniem pomocy dla ofiar przestępstw lub działalnością na ich rzecz

b) Ławnik sądowy podczas trwania kadencji, społeczny kurator sądowy.

Dokumenty należy składać w Sądzie Okręgowym w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35, pokój 122 lub przesłać na podany wyżej adres.

Pliki do pobrania

 1. Lista mediatorów w sprawach nieletnich. (265 KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (.pdf). (260 KB)
 3. Kwestionariusz osobowy (.doc). (34 KB)
 4. Oświadczenie
 5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla mediatorów (303KB)

Rejestr zmian dla: Lista mediatorów ds. nieletnich

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
Dodano klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych mediatorów