Lista mediatorów w sprawach karnych

Kwestie dotyczące postępowania mediacyjnego oraz instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego w sprawach karnych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.05.2015r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych - Dz.U. z dn. 25.05.2015r., poz. 716

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona instytucja, która:

 • zgodnie ze swoimi zadaniami statutowymi została powołana do wykonywania zadań w zakresie mediacji, resocjalizacji, ochrony interesu społecznego, ochrony ważnego interesu indywidualnego lub ochrony wolności i praw człowieka,
 • zapewnia przeprowadzenie postępowania mediacyjnego przez osoby spełniające warunki, o których mowa w § 4 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7.05.2015 roku w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych - Dz.U. z dn. 25.05.2015r., poz. 716,
 • posiada warunki organizacyjne umożliwiające przeprowadzenie postępowania mediacyjnego,
 • została wpisana do wykazu.

Do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego jest uprawniona osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w tych przepisach,
 • korzysta w pełni z praw publicznych i ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • ukończyła 26 lat,
 • zna język polski w mowie i piśmie,
 • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiada umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
 • została wpisana do wykazu.

Osoba, która ubiega się o wpisanie do wykazu mediatorów w sprawach karnych powinna przedłożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych,
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy (kliknij tutaj),
 3. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 4. odpis dokumentów potwierdzających umiejętności i wiedzę w zakresie przeprowadzania postępowania mediacyjnego, rozwiązywania konfliktów i nawiązywania kontaktów międzyludzkich,
 5. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o pełnej zdolności do czynności prawnych (kliknij tutaj),
 6. oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie (kliknij tutaj),
 7. informację o wskazaniu siedziby przeprowadzania mediacji.

Od wniosku o wpis do wykazu mediatorów w sprawach karnych należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10 zł (Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2015r. poz. 783) płatną (za pomocą karty płatniczej na stanowisku nr 7) w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Częstochowie:

Urząd Miasta Częstochowa
ul. Śląska 11/13
42 - 217 Częstochowa

lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Częstochowy w Baku Handlowym w Warszawie S.A.

nr rachunku bankowego:
40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

Pliki do pobrania

 1. Lista mediatorów w sprawach karnych. (238 KB)
 2. Kwestionariusz osobowy (.pdf). (288 KB)
 3. Kwestionariusz osobowy (.doc). (46 KB)
 4. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
 5. Oświadczenie o znajomości języka polskiego
 6. Wniosek o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych (.pdf). (132 KB)
 7. Wniosek o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych (.docx). (19 KB)
 8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla mediatorów (303KB)

Rejestr zmian dla: Lista mediatorów w sprawach karnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
Dodano klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych mediatorów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-05-07
Publikacja w dniu:
2019-05-07
Opis zmiany:
Dodanie wniosku o wpis na listę mediatorów w sprawach karnych (.pdf i .docx)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-04-02
Publikacja w dniu:
2019-04-02
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawch karnych - 02-04-2019)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-03-21
Publikacja w dniu:
2019-03-22
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawch karnych - 21-03-2019)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawch karnych - 13-03-2019)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-03-12
Publikacja w dniu:
2019-03-12
Opis zmiany:
Usunięto pkt 6 z plików do pobrania (zgoda na przetwarzanie danycn osobowych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-02-01
Publikacja w dniu:
2019-02-01
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana kwestionariusza osobowego)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawch karnych - 02-01-2019)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
Usunięto informacje dot. załączenia przez kandydata na mediatora ksera dowodu osobistego (RODO)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-02-09
Publikacja w dniu:
2018-02-13
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana załącznika lista mediatorów w sprawach karnych - 9-02-2018)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-12-08
Publikacja w dniu:
2017-12-08
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach karnych 8-12-2017)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-09-06
Publikacja w dniu:
2017-09-06
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-08-21
Publikacja w dniu:
2017-08-21
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2017-07-18
Publikacja w dniu:
2017-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista mediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-01-31
Publikacja w dniu:
2017-02-13
Opis zmiany:
Zmiana załącznika (lista miediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-08-25
Publikacja w dniu:
2016-08-26
Opis zmiany:
zmiana listy mediatorów w sprawach karnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
dodaniezałacznika (lista mediatorów w sprawach karnych)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-05-06
Publikacja w dniu:
2016-05-06
Opis zmiany:
zmiana załacznika (lista mediatorów w sprawach karnych)