Informacja o monitoringu wizyjnym

Tożsamość administratora. Administratorem danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego jest Sąd Okręgowy w Częstochowie z uwzględnieniem regulacji zawartych w art. 175 a Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, adres: ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, e-mail: so.czestochowa@czestochowa.so.gov.pl tel. 34 3684410;                                                                                     

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, nr. tel.: 34 3684426 adres e-mail: iod@czestochowa.so.gov.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. CEL: Sąd Okręgowy w Częstochowie przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, interesantów i ochrony mienia a także zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę. PODSTAWA PRAWNA: niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej w zw. z art. 54 § 2 Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019 poz. 52 ze zm.),  art. 222 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2018 poz. 917 ze zm.);

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym. Monitoring wizyjny stosowany w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 i ul. Śląskiej 8, obejmuje swoim zasięgiem obszary:

- wejścia i wyjścia z budynku sądu,

- bramy wjazdowe, parking i teren wokół budynku sądu,

- Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Częstochowie,

- hol główny, korytarze i klatki schodowe;

Informacja o odbiorcach danych osobowych. Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, świadczącym usługi z obszaru ochrony osób i mienia oraz serwisu systemu monitoringu wizyjnego w uzasadnionym zakresie, z którymi Sąd Okręgowy w Częstochowie zawiera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;                                                                                                       

Okres przechowywania danych. Okres przechowywania nagrań zawierających dane osobowe wynosi 2 miesiące po tym czasie dane są usuwane poprzez ich nadpisanie (termin usunięcia danych może ulec wydłużeniu np. do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa, w których nagrania incydentów stanowią dowód lub gdy Administrator powziął informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu);

Informacja o przysługujących prawach. W zakresie przetwarzania danych osobowych w obrębie monitoringu wizyjnego przysługują Państwu następujące prawa: Prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach; Prawo do usunięcia danych; Prawo do ograniczenia przetwarzania; Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;                                                                                                                         

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa;                                            

Informacja o wymogu podania danych. Podanie danych osobowych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest wymogiem ustawowym w związku z czym jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i w ramach sprawowania władzy publicznej;

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu;

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państw trzecich.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Rejestr zmian dla: Informacja o monitoringu wizyjnym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
2019-05-16
Opis zmiany:
Zaktualizowano klauzulę informacyjną dot. monitoringu