Kasacja

Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia. Można ją wnieść tylko od prawomocnego orzeczenia sądu, to znaczy od takiego w którym wszystkie inne środki odwoławcze zostały już wyczerpane (czyli, nie można już wnieść apelacji ani zażalenia).

Pamiętaj! Kasacja nie wstrzymuje wykonania kary.

 

KASACJĘ wyroku może wnieść tylko strona, by jednak strona mogła wnieść kasację, muszą być spełnione następujące warunki:

  • zapadł wyrok sądu drugiej instancji (czyli wyrok, jaki wydaje sąd po rozpatrzeniu apelacji) i jest to wyrok kończący postępowanie w sprawie (czyli np. kasacja nie może być wniesiona, jeśli sąd drugiej instancji uchylił wyrok sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania);
  • strona złożyła wcześniej apelację lub nie złożyła wcześniej apelacji (złożyła ją inna strona), ale sąd drugiej instancji orzekł na jej niekorzyść.

Każda ze stron może wnieść kasację od wyroku sądu drugiej instancji, jeśli w wydaniu wyroku zachodzą uchybienia określone w art. 439 kpk (np. sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa).

Pamiętaj! Strona nie może wnieść kasacji od postanowienia oraz wyroku sądu pierwszej instancji.

 

Kasacja, jeśli nie pochodzi od prokuratora, Ministra Sprawiedliwości albo Rzecznika Praw Obywatelskich, musi być sporządzona i podpisana przez adwokata. Jeżeli nie stać nas na adwokata, można wystąpić o ustanowienie adwokata z urzędu, aby sporządził on kasację.

 

PROKURATOR GENERALNY I RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe, a więc także postanowienia - niezależnie od tego, czy zostało wydane przez sąd pierwszej instancji, czy sąd odwoławczy oraz od wyroku sądu pierwszej instancji. Co więcej, osób tych nie obowiązują terminy, które kodeks postępowania karnego przewiduje dla stron.

 

TERMINY I KOSZTY

Wnoszącego kasację obowiązują następujące terminy:

  • od daty ogłoszenia wyroku strona, która chce wnieść kasację, ma 7 dni na złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem,
  • od daty doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnienie mamy 30 dni na wniesienie kasacji.

Możemy też w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyroku wnieść kasację, nie składając wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

 

KASACJA PODLEGA OPŁACIE. Wysokość tej opłaty wynosi 450 złotych w sprawach, w których w pierwszej instancji orzekał sąd rejonowy i 750 złotych, gdy wyrok w pierwszej instancji został wydany przez sąd okręgowy. Jeżeli jednak kasacja, choćby w części, zostanie uwzględniona, zwraca się opłatę osobie, która ją uiściła.
Wyjątkowo, zwolnione od obowiązku uiszczenia opłaty są osoby:

  • pozbawione wolności - jednak gdy kasacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania lub oddalona, zasądza się opłatę;
  • żołnierz odbywający zasadniczą służbę wojskową lub pełniący służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.

 

 

 

Powrót do: Informacje dla interesantów